תקנון תחרות פייסבוק – מיסטר ברו           

“רגע הקפה שלכם” מיסטר ברו 2021

1. מבוא

1.1 בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, תתקיים בקבוצת הפייסבוק  “קהילת אוהבי קפה שגם קצת מבינים בזה” תחרות צילום הפתוחה לחברי הקבוצה “רגע הקפה שלכם” במסגרתה הגולשים יתבקשו לצרף לתגובה תמונה מרגע הקפה שלהם.

 1.2 בפרשנותו של תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות במודעות ו/או בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.3 האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יחד.

1.4  ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה.

1.5  צילומים שאינם קשורים לנושא התחרות לא ייקחו חלק בתחרות.

1.6 האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.7 הגדרות:

לצורכי התחרות ותקנון זה, למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם נאמר אחרת במפורש:

” עורך התחרות ” – יובל חיים ניימן ח.פ 316128685.

 “התחרות” –  תחרות הנערכת על ידי עורך התחרות, במסגרתה מתבקשים חברי הקבוצה להעלות לפוסט הפייסבוק תמונה מעניינת ויפה מרגע הקפה שלהם. העלאת התמונה כתגובה בפייסבוק לפוסט ,כמפורט להלן בתקנון זה.

“ועדת התחרות” – ועדת הזכייה מטעם עורך התחרות. 

” משתתף בתחרות “ – אדם שהעלה לפייסבוק תמונה עם רגע קפה, ועומד בקריטריונים שהוגדרו בתקנון זה.

“הזוכה”– משתתף אשר תמונתו צברה את מספר ה”לייקים” הגבוה ביותר מבין שאר התמונות בפוסט.

“שובר הפרס” – הודעה רשמית מעורך התחרות המיידעת את המשתתף בתחרות על דבר זכייתו ואת פרטיה.

“הודעת זכיה “ –  תיעשה בהודעה פרטית בפייסבוק או בתגובה בפוסט או באימייל.

“זכאים לפרס” – מי שקיבלו הודעת זכייה מאת יובל ניימן ויעבירו את פרטיהם על מנת שיצור איתם קשר להמשך טיפול.

“פרסום הזוכים”-  שמות הזוכים יפורסמו במספר ערוצים כפי שיחליט עורך התחרות, בהתאם לשיקול דעתו.

“התמונה/הצילום” –  תמונה מ- רגע של קפה.

“מיקום התחרות” – התחרות תיערך בקבוצת הפייסבוק “קהילת אוהבי קפה שגם קצת מבינים בזה”

“הפרס גישה לקורס הדיגיטלי “המדריך המלא להכנת קפה במכונת אספרסו” של מיסטר ברו.

“פוסט הפייסבוק” – פוסט הפייסבוק אשר אליו המשתתפים אמורים לצרף את התצלום כתגובה.

2. תקופת התחרות

2.1 את הצילום ניתן לצרף כתגובה בפוסט בפייסבוק החל מרגע פרסום הפוסט בקבוצת “קהילת אוהבי קפה שגם קצת מבינים בזה” ועד ליום 13.3.21 בשעה 19:00. צילומים שיועלו לאחר המועד האמור לא ישתתפו בתחרות. עורך התחרות רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה.

3. הזכאים להשתתף בתחרות

3.1 ההשתתפות בתחרות מותרת לבני 18 (שמונה עשרה) שנה ומעלה בלבד, בעלי פרופיל חוקי על פי כללי הפייסבוק.

3.2 ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים.

3.3 ההשתתפות בזכייה אסורה על עורך התחרות, חברות קשורות, שותפים, עובדים ובני משפחותיהם.

3.4 ההשתתפות, הזכיה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה. משתתף אשר לא מילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות וממילא לא יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתה.

3.5 כל משתתף רשאי לשתף/להעלות עד תמונה אחת.

3.6 לא ישתתפו תמונות שצולמו תוך עבירה על חוקי המדינה.

4. כללי השתתפות

4.1  הצילום המוגש לתחרות חייב להיות מקורי וזכויות היוצרים בו, ובכלל זה, זכויות ההעתקה, הזכויות המוסריות, זכויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש הצילום הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות, במסגרת תחרות זו, על תנאיה כמפורט בתקנון זה, הינן בבעלות משתף הצילום.

4.2 יובהר, כי המשתתף בתחרות מביע הסכמתו כי עורך התחרות יהיה זכאי להשתמש בתצלומ/ים לצרכיו על פי שיקול דעתו בכל מדיה שיבחר, לרבות מדיה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא. מובהר בזאת שיצוין שמו של המשתתף בתחרות בעת שימוש בתצלום.

4.3 המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות, כמו גם בגין כל שימוש שיעשה עורך התחרות בצילומים ששותפו על ידו, בהתאם להוראות התקנון. בעצם שיתוף הצילום בתחרות, מביעים המשתתפים את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון, ויש בהשתתפות כדי
להוות מתן אישור כאמור לעורך התחרות, כמפורט בתקנון זה.

4.4 מלבד צירוף התצלום כתגובה בפוסט הפייסבוק, על המשתתף א. לעשות לייק לפוסט ב. להכנס לקישור המצורף לפוסט שבו עליו להכניס אימייל, שם מלא (כמו בפייסבוק) ולאשר שקרא תקנון זה, ואת תקנון האתר. כמו כן, כדי להשתתף עליו לאשר שהוא מסכים לקבלת תכנים שיווקיים ופרסומיים בכפוף לתקנון האתר. כתובת המייל שלו ושמו יישמרו כמידע וברשימת התפוצה של עורך התחרות בכפוף לתקנון האתר

5. אופן הגשת הצילום

5.1 יש להעלות את הצילום כתגובה בפוסט בפייסבוק.

6. בחירת הצילום הזוכים

6.1  עורך התחרות יבדוק את כל התמונות של משתתפי התחרות, אשר עמדו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

6.2 עורך התחרות יבחר זוכה אחד בלבד אשר צבר את מספר הלייקים הגבוה ביותר מבין המשתתפים בתחרות.

6.3 שם הזוכה יפורסם לא יאוחר מיום 24.3.21 בפוסט הפייסבוק או בכל מקום אחר אשר יבחר עורך התחרות.

 6.4  החלטת עורך התחרות הינה סופית, כפופה לכמות הלייקים הגבוהה ביותר בלבד ובלתי ניתנת לערעור.

6.5 תוצאות הזכייה ישלחו לזוכה באמצעות פנייה בהודעה בפייסבוק ובאימייל 14 ימים לאחר סיום התחרות ו/או בסמוך לכך. באחריות הזוכה לאפשר לעורך התחרות לשלוח את ההודעה. לאחר קבלת הודעת הזכייה, על הזוכה להשיב להודעה ובכך לאשר אותה וזאת בתוך 24 שעות משליחת ההודעה. ככל שלא יאשר הזוכה את ההודעה בתוך הזמן האמור, רשאי עורך התחרות לבחור זוכה חלופי במקומו של הזוכה המקורי ולזוכה המקורי לא תהיה כל תלונה ו/או טענה בהקשר לכך.

6.6 במצב של “תיקו”, כלומר כמות לייקים זהה ל2 משתתפים לכל היותר בעת סיום התחרות, הכרעת המנצח והכרזתו עליו תדחה ב48 שעות בכל פעם שיתקיים מצב זה, עד למצב שבו במועד סיום התחרות יהיה מנצח אחד ויחיד עם יותר לייקים ממש משאר המשתתפים. בכל הזמן שיתווסף בכל פעם יש לכל למשתתפים את האפשרות לצבור לייקים נוספים בכדי לנצח בתחרות.

7. הפרס ואופן קבלתו

7.1 הפרס – גישה לקורס הדיגיטלי ” המדריך המלא להכנה קפה במכונת אספרסו” . (במסגרת התחרות יחולק פרס אחד ויחיד). הודעה על זכייה תיעשה בהודעה פרטית לזוכה או בתגובה לפוסט שהעלה המשתתף או בכל דרך שעורך התחרות יראה לנכון).

7.2 מובהר בזאת כי הפרס בשלמותו ו/או בחלקו אינו ניתן להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום ואינו ניתן להחלפה כך שזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

7.3 עורך התחרות לא יישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו”ב, לרבות מיסים וביטוח בקשר עם הפרס ו/או העשויים לנבוע מהפרס, ככל שיהיו, והם יחולו על הזוכה בלבד.

7.4 הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלתו ולהצהיר על עמידתו בתנאי תקנון, כתנאי לקבלת הפרס, בנוסח שייקבע על ידי עורכת התחרות. 

8. זכויות יוצרים:

8.1 כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו, בקשר עם הצילום שהוגש/שותף/הועלה על ידו במסגרת התחרות.

8.2 למען הסר ספק, יובהר כי אין בשימושים המורשים של עורך התחרות, כאמור לעיל, כדי למנוע מהמשתתף לעשות שימוש בצילומים שהגיש.

8.3  עורך התחרות לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות
יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם ו/או
כל זכות אחרת של צדדים שלישיים, הנגרם בקשר עם הצילום שהוגש לתחרות. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך התחרות בקשר לצילום כלשהו, יהא המשתתף בתחרות
אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לעורך התחרות כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי כאמור, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני
קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים ו/או כל זכות אחרת של
צדדים שלישיים. המשתתף בתחרות יהא אחראי לשפות ולפצות את עורך התחרות, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין הוצאות שיגרמו לו במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו
לו כתוצאה מהליכים אלו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך דין.

9. אחריות המשתתף

9.1 כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד, עורך התחרות ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור
לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי
התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.

9.2 עורך התחרות לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.

10. הזכות לבטל או להשהות את התחרות

10.1 עורך התחרות שומר על זכותה, הכפופה לשיקול דעתו הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

11. שונות

11.1 חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח/לשתף/להעלות במסגרת התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש
בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות;  פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

11.2 נכתב כבר למעלה: עורך התחרות אינו מתחייב שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים,
שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, רשת האינטרנט, רשת
המחשבים, ציוד, רשת החשמל ומערכות השונות באמצעותן מתנהלת התחרות. עורך התחרות לא יישא
באחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה
וכיו”ב אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים
ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור
במערכות ו/או בתחרות, לרבות, אך לא רק, אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות בתחרות, שיבוש
פרטי המשתתף וכיו”ב.

11.3 עורך התחרות שומרת לעצמו את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, בין היתר, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

11.4  עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה.

11.5 כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

11.6 עורך התחרות רשאי לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו לזוכה.

11.7 עורך התחרות לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר לכך.

 11.8 עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי עורך התחרות, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות הנ”ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.

11.9 כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף ועורך התחרות בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

11.10 המשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורך התחרות ו/או למי מטעמו בקשר לתחרות ו/או הליך התחרות.

11.11 למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל.

11.12 על הפעילות ותקנון זה תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973 לפיה ההכרעה ו/או הערכת חבר השופטים נשוא פעילות זו, לא יהוו נושא לדיון בבית משפט.

מעוניינים לקבל בחינם את תרשים הזרימה להכנת אספרסו של מיסטר ברו?